ស្មៅសិប្បនិម្មិតដែលមិនចាក់បញ្ចូលក្នុងបាល់ទាត់/បាល់ទាត់